ࡱ> f !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]g_`abcdekhijlRoot Entry F͹Ύ@SummaryInformation(hDocumentSummaryInformation8 hWordDocument. Oh+'08(@ d t 0-NqQ8^_^kuNTTOZQ~sQN][te9eۏU\`QbJTlenovoNormalAdministrator20@ "c@(Ύ@RΪ<WPS Office_11.1.0.9175_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt |7f (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.91750Table^Data WpsCustomData PEKSKS.d @T8k D J $ h d"8:, $ -NqQ8^_^kuNTTOZQ~ sQN][te9e6kۏU\`Qvb 9hnc^Y~Nr 2019t^3g19e5g24e ^Y,{ N][~[^kTۏLN][07g10e ^Y,{ N][~T^kTZQ~SN][a0[][Sv`Q cBlۏLte9e s\][te9e`QbY N0 00N0~~te9e=[`Q N R:_[ R[e\L][te9e]\Ov;NSO#N :NۏNek~N`` cؚ?elzMO R[b][te9e]\O\O:NkTS_MRNy͑v?elNRegb bzNN;N#NN~0vQNsP[bXT:N~XTvte9e]\O[\~ ZQ~;NRbS_][te9e]\Ov;NSO#N ;N#Nw=[][te9e,{N#NN#N nxONte9e]\O ce g^cۏ0 N fnx#N Qnxbc][te9e]\OvcۏeT ZWc[T [][Sv6'Y{|17y31*NwQSOTa^ agyN~Rg 6R[te9ece fnxte9e#N nx[te9eeP0ۏNekfnxkN*N1uN TsP[bXTR{# [vte9eۏLc[bsQ1uN*N#Ny[ur4Y=[wQSOvte9ece vQNy[MTOSR nxOte9eNN g@w=0NN gV0 N ~Sce wcknxO][te9e]\OvhQb0RMO [te9e-NQsvp01_s ۏL͑pxvz0͑p^0͑pcwR0[wQYte9eagNv YZQv8h_\O(uS%c NY0ZQ~OU_ NĉI{3*N [LsSLsS9e N*NfgQ[bNte9e[ǏRRY㉳Qv Y\OΘ^b N[/{_ N0RMOI{ [LPgte9em\%N͑I{S[‰agNP6RNe㉳Q NNv (WN[VQf`Q v^RRR agN ǑSceek㉳Q0 V l͑[He NecGS][te9ebgv^(u4ls^ R'YNcwgR^ [ghgv^bNT#Ny[te9e]\OۏU\`Q0[][te9e-N]~~ckv'}v N>e [gcۏv]\ONb0R^ ZWQMQte9e N5Θ ZWQ2bkS9_0Se;`~~ xvzONNybyf[0{(u0Hev]\O6R^ ZWc%NvwQSOce 00b$R:_f[`N :_S#N sSwsS9e zLz9e R[X:_?elOea'` ZWQ2bkTKQ g͑O|^y N~~ Of[`NI{0 N ZQ~OU_ Nĉ eb te9e=[vwQSO`Q`$%NyO;NIN`` _[ZQXT0r^ZW[t`O_ ɉR:_ZQ'`;p0a$R:_?eltf[`N we\Ltf[`N,{N#NNL# Sexvz-N_~f[`NRThQXT?eltf[`NR0b$=[-N_~f[`N6R^ cۏNx;mR6R^S08^`S R[bf[`Nxk*NsZP[ZP}Y0c$ǑSMR`N0T\ONTwƋz[0tKmՋI{e_ Ne:_S^'YZQXTr^萟qwq?eltW,gwƋ v^N9g19e[hQSOr^L]ۏLNtwƋ8h 8hb~:NhQTf v te9e=[vwQSO`QR:_[^kT[Q0[_v{t %NyOvvcw0 30 SU\ZQXT z^ Nĉ0De NhQ v te9e=[vwQSO`Q`$R'YZQR]\ONRW R[cؚZQR]\OR }(0a$w_U\ng R[~b[SU\ZQXTǏ z-NX[(Wv0b$[SU\ZQXT]\O~RNۏL~ cwvQwe\# zLz9e0c$%NyO~~lNlt~g ؏?eNl >yO~~ cgqz zQ[ꁫNRVQv͑'Y R[㉳QWёO(Wyv[ybǏ z-N g^kT[~{W[v0d$ cgq NXT{tRy ĉ(uNsQ| Bl [:gsQQ~|QNkuNy)RWёOOۏLN~ck0 ASN _݋6R^=[ N0RMO eb te9e=[vwQSO`Q`$[[sP[bXT $N Te ݋U_ۏLN!khQb0Wnt R[~bQg[݋Ǐ z-NX[(Wv~bQegv [sP[bXT(WZQ~l;Nu;mO NۏLN v^VRgNSV fnxNRReT 6R[Nte9ece0a$%Ne[yb N%N v te9e=[vwQSO`Q`$[яQt^egRhVwQS>e]\OۏLNN!khQbng [ngQegv ^ Y-N_#N0~RNۏLN0a$10g14e21e [21 T3uNV5u݋SfNSSbKNTeNc,TI{`Q0e[8hUSMO0eR{[~{W[vwQS>e`QۏLNN8h[0b$[-N_#N0~RNR+RۏL~0c$xvzQSN 08^_^kuNRhVwQ{t6R^ 00d$ZWc c6R^RN R'YhgvcwR^ %Ne-N N%Ne[ybUS6R^v0 20 NyirDS&TRhVwQQeQ^{t6R^*g cgqwkTeNBl^z v te9e=[vwQSO`Q`$[яQt^egǑ-wQ]\OۏLN!khQbvng egǑ-hync _NgǑ-De egeQ^ _NgQ^ egpeϑ _Ngy{|0WS eg#N _Ng6R^0a$[^ Y-N_#N0~RNۏLN~ cQ fnxeT cwvQte9e N N:NO0b$xvzQSN 08^_^kuNRhVwQ{t6R^ 0 ^zePhQNyirDS&TRhVwQQeQ^{t6R^ (W[ES>e-N {_^\g~NyirDeQ^e6eU_0QeQ^eKb~v0 ASV =[ZQQg]\OpǏ:W eb te9e=[vwQSO`Q`$7g25g ^kTZQ~S_Nl;Nu;mO0O N ;N#N0R{#NR+RNZQQg]\OpǏ:Wv0[ N2 T T_ۏLNw0WVRgS` :N]nx[l ge\L}Y]v#N0a$ZWc[h[h0[NBl/f0>NNS N ZWQ~ckgꁠ~;mRVb__0pǏ:Wvsa0b$[X[(Wv [R{#N0vckXbNۏL~ cQ fnxeT sSwsS9e0zLz9e N N:NO0 ASN "R{t Nĉ eb 10 ?e^Ǒ-X[(Wom v te9e=[vwQSO`Q`$ۏNekR:_{{t R[cؚ?e^Ǒ-Hes0a$ۏNek[U0ĉǑ-Oo`S^:g6R0b$ZWc{RRy Ne:_Svcw~_g:g6R0c$ۏNekĉǑ-T T NeePhQWUSMOڋOchHh0 20 Q][yb N%N v te9e=[vwQSO`Q`$xvzQS 08^_^kuNTTO]e9veEQf 0 %NkN~{ TvۏLN~ck0 40 Q]b&[yb N%N v te9e=[vwQSO`QZWclQRQ][yb %Nmf{t6R^%NNNS N ۏNek[U0ĉRhVwQǑ-]\O ZWQ\g~ яN Ǒ-0 ASN sP[bXTZQΘ^?e^#N=[ N0RMO eb te9e=[vwQSO`Q`$%NyO;NIN``:Nzp :NۏNek^eeNeb_R ^=[][te9e]\O ^r^ O^ [O6R^0ZQ^6R^0NN{t6R^I{ۏLO[U N6R^{N{N ]\O gzS_0 N Џ(uybċNbybċvlZQ)RhVbU\][te9e R{[HQT~~S_NR{y[NXTO k TZQXTr^͑pV~][te9e]\O [gqhg meQVRg wgFdꁫX[(W cQte9ece0:gsQZQ/eS_N/esP[~~u;mO [/esP[TsP[bXTX[(WvS^Y][te9e]\O_U\[gqhg ۏLybċNbybċ cQNTRReTTte9ece011g11e[sP[_U\][te9eV4Y w [gq][te9e]\O>NNS N nxOte9eNb0R^0wb=[0 "kΏ^'Yr^萤O[][te9e=[`QۏLvcw Y ga SeTbNS f0T|5u݋0736-7715370@W8^_^fku:SnVn861S415000 {2709949120@qq.com0 0 -NqQ8^_^kuNTTOZQ~ 2019t^11g28e PAGE  PAGE 16 $&@DFH   wk[OG;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ PJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *CJ,OJPJQJo(aJ,5mH sH nHtHCJ,OJQJo(aJ,5nHtHCJ,OJQJo(aJ,5CJ,OJQJo(aJ,5CJ,OJQJo(aJ,5CJOJQJo(5CJOJQJo(5CJOJQJo(5CJOJQJo(5CJOJQJo(5 0 2 ` b d b d j ɻui]K=CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ 5\CJ OJPJQJo(aJ 5\CJ OJQJo(aJ 5CJ OJQJo(aJ 5 @ B H p r ǻui]M9)CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJQJo(aJ 5CJ OJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH*CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH .0DFrtz|oaSA/"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \*CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \.CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH.CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH |ln HJRk[G7CJ OJPJQJo(^JaJ \&CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH\CJ OJPJQJo(^JaJ \&CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH\CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \ RThprvBDǷueYK?1%CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(^JaJ \&CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH\CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \&CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH\CJ OJPJQJo(^JaJ \&CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH\z|ǻwcUC5%CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtH&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH$&*,8:@BTZ\`ɽtdP@2CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ `jprNPVXõq]M9)CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\TV sgWK?1CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \ "(*ͿsgYG9)CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ 5"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtH**,02JLT˿{m[M;-CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ TVZbdhrxDFHdlnɻucUC1"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \*CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH\ nr|4<>BLRŹyk]K=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \Ͽ{m[M?-"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ `bf˹}k]QE7CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \fhx2 4 8 : J R Ϳwk]K=+"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\R T X b h j 8!:!>!@!L!T!óseSE3"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \T!V!Z!d!j!l!!!!!P"p"r"x"z"ówi]QA-&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \z"""""""#######˽uaQ=-CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5 ### $$$$$$$$$$$$$ѿ}o]O=/CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \$$% %%%%%%%%%%%%Źm_Q?1CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ %%.&0&d&f&&&&&''' '6'óymaSA3CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \6'>'@'D'N'T'V'''''&(((((ѿucUE9+CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\())))X)Z)))))))))ɽscO?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ ))))h*j**********ɻwcO?'.CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH\&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH**********+++ +˽ykYK;-CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ mH sH \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5 +d+v+++++b,d,h,j,z,,,,,ɽwiWI;)"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ ,,,,,,- -&-(-0-2-F-L-N-õwcS?/CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \N-R-\-b-d---..^.b.|.~. / /weWG9)CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \ /4/B/H/L/V/d/f/h/p/r////ѿuaQ=-CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \ /////2040@0B0L0N0\0^0h0j00ɽuiYM?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 000000T1V1^1`1p1v1x1|1~1ɻo[K=+"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ ~1111111122@2B2222ñugYK9+CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \222222222`3b3f3h333}qcQC1"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \333333L4N4j4l444485:5óugWI=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \:5B5D5Z5`5b5f5p5v5x555550626ѿ{o_SC7)CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 526~666666677 7 77$7&7*7ͿscWG;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ *747:7<7f7h77777777777ɻ{maQE5CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH7778 888@8D888888889˿}qeYI=-CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 99 9999999999999$:˿{o_SC7CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ $:&:(:,:.:F:N:P:T:^:";$;&;(;*;@;÷shTH8,CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH@;H;J;N;X;;;;;;;;; <<<ǻoaUE9+CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH<<.<2<:<><@<D<p<r<<<N=P=X=Z=Ƚ|nbVH6"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ Z=|=======j>l>??? ?R?T?ŵueYI=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5"CJ OJPJQJo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5T?l?n???@@@@@@@@|A˳s_O?/CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ 5.CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtHCJ OJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJQJo(aJ 5CJ OJQJo(aJ 5 |A~AAAAAATCVCXC0D2D4D6D8Dϻ}saMA7+CJ OJPJQJo(aJ CJ PJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH#CJ PJQJo(aJ mH sH nHtHCJ PJQJo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ 5CJ OJPJQJo(^JaJ 5&CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \CJ OJPJQJo(^JaJ \8DJDbD~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEų}{xspmkhfcWCJ OJPJQJaJ 0JU0JU0JUCJU0JU0JUCJ OJPJQJaJ CJ PJQJo(aJ #CJ PJQJo(aJ mH sH nHtHCJ PJQJo(aJ #CJ PJQJo(aJ mH sH nHtHCJ PJQJo(aJ CJ PJQJo(aJ CJ PJQJo(aJ #CJ PJQJo(aJ mH sH nHtHCJ PJQJo(aJ &FH 2 b d B r & FC$WD` & FC$WD` & FC$WD`WD`WD```WD`WD`a$$a$$r |r:\PWD`WD`WD`WD`WD` & FC$WD` & FC$WD`WD`WD`WD`WD`v`vv`v & FC$WD`,dFn>b4 WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD` & FC$WD` & FC$WD`WD`WD`WD`4 T :!V!r""##$$$%%'@')WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`))***d,,(-N-h//V1x11b33WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`O0ȧO0ȧACAC0%^`o(0O0ȧAC&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_HN@Nh 1dB$$@&TJCJ,aJ,5KH,\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*7S*)@ux(W@(p 56\]2O!2u w Char CJaJKH<O1< h 1 CharCJ,aJ,5KH,\N@BNu w'a$$G$&dP 9r CJaJT^@RTnf(Qz)a$$1$d[$d\$CJOJQJ^JKH< @b<ua$$G$ 9r CJaJ |R`*TnfR T!z"#$%6'()* +,N- //0~123:526*779$:@;<Z=T?|A8DE#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRr 4 )3J;2DESTUVWXYZGz Times New Roman-([SO;Wingdings-4 |8wiSO-4 |8N[7$@ Calibri-NqQ8^_^kuNTTOZQ~sQN][te9eۏU\`QbJTlenovo Administrator QhTlzv{u{G7Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)?2bbbbLd7@# >s kw kG|9 6*MsT${)Bh+h>-%../~1N2|3$8@A+D_Em^FzKLGM)lMUg;W }Ym Z3\h8b(e'f{Dh)k%l&flmuJpBtTStcu[x[z+{+{u^4{]:"R$$r%# 22],<p-L2s8E5onG >+1iMG_GKmgQ DY^[h*RY(VFZ ~KNYg$K#9_:B@{e S N3:5b567&7778999(:P:$;J;WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WDv`vWD`WD`WD`J;;;P==T?n??@@@AAVC2D|z & FC$WD` & FC$VDWDdA`A & FC$WD` & FC$VDWDdA`A & FWD` & FWD`WD` & FWD`WD`WD`WD`WD`2D8DDDDDDDDDDEEE 9r 9r 9r h]h 9r 9r h]h 9r 9r 9r &`#$ ,. A!#"$%S2P18D|prNh(^GyO@{z|wUE n!h"D#$&oL) T+- t- v-G-0o2T4#7E85 9f9Y|3;!4z;e;x<$I=N>O?}$?wBCE\&FEJKKtJMPPlRmSRX7VaIVDZW|Y- e[$(_`agF2b%;c4>d#ekf={gjh(h haietiQizmFbpK6Fqmqe]rYprbs